Na temelju članka 16., točke 5. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na svojoj sjednici 246-62/2018, održanoj 12.12.2018. donosi


ODLUKU O DONOŠENJU CJENIKA USLUGA I LUČKIH PRISTOJBI ZA LUKU BUNARINA
I
CJENIK USLUGA 2019