Na temelju članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan luka («Narodne Novine» br. 90/05), članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03), Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja (Narodne novine 94/07) i članka 52. točke 5. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na sjednici održanoj 20.12.2017.godine, donijelo je


PRAVILNIK O REDU U LUCI BUNARINA

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju red u luci i uvjeti korištenja lukom Bunarina na lučkom području Lučke uprave Pula (u daljnjem tekstu: Lučka uprava).

Članak 2.

Lučko područje Lučke uprave obuhvaća kopneni i morski dio kako je to opisano u Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luke Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule i u Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske Županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke Uprave Pula.

Lučko područje luke Bunarina kojim upravlja Lučka uprava Pula obuhvaća :

Kopneni prostor i pripadajući morski dio prema Odluci.

Shema lučkog prostora sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Lučki prostor Lučke uprave, kao javna luka, služi svim korisnicima pod jednakim uvjetima, u skladu sa kapacitetima i karakteristikama luka, uz prihvaćanje lučkih pristojbi i naknada, te reda u luci koji je objavila Lučka uprava.

Članak 4.

Pored odredaba ovog Pravilnika na području luke primjenjuju se propisi koji se odnose na sigurnost plovidbe, prijelaz državne granice, te carinski, zdravstveni, sanitarni, veterinarski, fitopatološki i drugi propisi.

Članak 5.

Lučka uprava upravlja lučkim područjem iz članka 2. ovog Pravilnika.

Lučka kapetanija Pula (u daljnjem tekstu: Lučka kapetanija) vrši nadzor nad sigurnošću plovidbe i provođenjem reda u luci.

II NAMJENA I KRITERIJI KORIŠTENJA POJEDINOG DJELA LUKE

KORIŠTENJE OPERATIVNOG DJELA LUKE

Članak 6.

Brodovi i brodice bez obzira na djelatnost koju obavljaju prilikom uplovljavanja u luku moraju zatražiti dopuštenje za uplovljavanje od Lučke uprave Pula – Bunarina.

Izuzetno iz stavka 1. ovog članka dozvolu za uplovljavanje nisu dužni zatražiti sportski, ribarski brodovi i brodice, plovila koja obavljaju prijevoz putnika i taksi djelatnost te plovila koja imaju potpisani Ugovor o vezu u luci.

Članak 7.

Zapovjednici turističkih i izletničkih brodova i brodica dužni su se strogo pridržavati rasporeda korištenja obale koje je odredila Lučka uprava Pula – Bunarina.

Članak 8.

Plovni objekat privezan na operativnom dijelu luke mora biti sposoban za manevriranje.

Iznimno iz stavka 1. ovog članka Lučka uprava Pula uz suglasnost kapetanije može na zahtjev zapovjednika plovila odobriti popravak stroja u luci.

Kad se ribarski brod nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti najmanje jedan član posade.

Članak 9.

Privez i odvez plovila na čitavom dijelu operativne obale, gatova i na morskom dijelu vrši posada samog plovila, uz dopuštenje Lučkog nadzornika.

Članak 10.

Maksimalno vrijeme zadržavanja za potrebe ukrcaja i iskrcaja putnika na operativnoj obali je 30 minuta, a za potrebe iskrcaja ribe sat vremena. Nakon isteka vremena određenog za obavljanje ukrcaja i iskrcaja putnika ili ribe, započinje teći vrijeme za zaračunavanje ležarine. Ukoliko plovilo namjerava ostati određeno vrijeme u luci nakon završetka lučkih operacija, o istome mora obavijestiti Lučku upravu Pula – Bunarina.

Članak 11.

Svako plovilo koje je registrirano za prijevoz putnika dužno je odmah nakon privezivanja uz operativnu obalu započeti s ukrcavanjem odnosno iskrcavanjem pridržavajući se

vremena određenog u članku 10. ovog Pravilnika i uobičajenih lučkih normi, odnosno lučkih uzanci.

Nakon završetka ukrcaja odnosno iskrcaja, plovilo je dužno odmah napustiti operativnu obalu.

Članak 12.

Plovila koji obavljaju prijevoz putnika, dužni su na mjestima ukrcaja putnika izvjesiti svoj vozni red i cjenik prijevoza, uz suglasnost Lučke uprave Pula.

Članak 13.

U luci Bunarina, brodovi i brodice vezuju se u pravilu na izgrađenim vezovima pod uvjetom da imaju sklopljen Ugovor o vezu sa Lučkom upravom Pula – Bunarina.

Članak 14.

Ribarski brodovi i brodice (koće) kad se nalaze na vezu u luci dužni su vrata širilice držati zatvorene tj. moraju biti unutar plovila.

Zabranjeno je pristajanje i vezivanje uz operativnu obalu (ispod velike dizalice) bez prethodno dobivene suglasnosti ovlaštenog djelatnika luke.

Samo ribarice koje imaju ugovorom reguliran vez u luci, smiju radi iskrcavanja tereta, vezati se uz operativnu obalu (podno hotela Histria), i to isključivo u jutarnjim satima.

Ribarice smiju biti vezane uz operativnu obalu maksimalno do 08:30. Ukoliko neka ribarica treba iskrcati teret u kasnijim satima, koristiti vez na kraju obale A. Ostale termine uskladiti sa ovlaštenim djelatnikom luke.

Ukoliko ribarica treba iskrcati neki neželjeni ulov vlasnik ili zapovjednik plovila mora odmah obavijestiti nadležnog djelatnika luke i s njim dogovoriti i uskladiti iskrcavanje neželjenog ulova.

Strogo se zabranjuje vezivanje ribarskih plovila za drveni jedriličarski ponton postavljen paralelno s operativnom obalom.

Zabranjuje se odlaganje mreža i ostalog materijala bilo gdje u luci bez prethodne suglasnosti djelatnika Lučke uprave Pula – Bunarina

Za potrebe održavanja mreža i drugih naprava, isključivo koristiti plato na kraju obale «A».

Zabranjuje se prometovanje biciklima i motorkotačima po molovima.

Strogo se zabranjuje bacanje ili ispuštanje u more bilo čega za vrijeme boravka u luci. Zabranjuje se ostavljanje nevezanog psa na plovilu bez prisustva gospodara.

U slučaju nepoštivanja odredbi iz ovog stavka, vlasniku brodice otkazuje se, trenutno, daljnje korištenje veza.

III KORIŠTENJA VEZOVA U KOMUNALNOM DIJELU LUKE

Članak 15.

Red prvenstva na dobivanje stalnog veza u komunalnom dijelu, uređen je odredbom članka 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (“Narodne novine”, broj: 94/07) (dalje: Pravilnik o kriterijima), a ovim Pravilnikom u okviru provođenja navedene odredbe Pravilnika o kriterijima dodatno se razrađuju pojedini elementi reda prvenstva u luki Bunarina.

Članak 16.

Lučka uprava Pula – Bunarina u skladu s ovim Pravilnikom i uređenom namjenom lučkog područja u komunalnom dijelu, grupira vezove prema namjeni i dužini plovila

U okvirima grupiranja vezova iz stavka 1. ovog članka red prvenstva na sklapanje ugovora o stalnom vezu ostvaruju vlasnici plovila po redu sukcesivno, kako je to uređeno u članku 5. Pravilnika o kriterijima.

U komunalnom dijelu luke, u kojem su vezovi grupirani prema dužini i namjeni plovila, sklapati će se ugovori isključivo s vlasnicima plovila određene namjene prema članku 5. Pravilnika o kriterijima.

Članak 17.

Lučka uprava Pula – Bunarina svake godine raspisuje javni poziv kojim poziva sve vlasnike plovila, koji temeljem odredbe članka 5. Pravilnika o kriterijima, mogu ostvariti pravo na sklapanje ugovora o vezu u komunalnom dijelu luke, da podnesu zahtjeve za sklapanje ugovora o vezu za sljedeću kalendarsku godinu.

Pravo prvenstva pri dodjeli veza u komunalnom dijelu, imaju po skupinama sukcesivno:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području Grada Pule, i plovilo je upisano pri lučkoj kapetaniji Pula, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika.

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području Grada Pule, i brod/brodica je upisan pri lučkoj kapetaniji Pula, u svrhu sporta i razonode.

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području Lučke kapetanije Pula.

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke, Lučka uprava Pula – Bunarina, određuje raspored plovila prema dužini i namjeni, te ista prema tim kriterijima i grupira.

Za višak nezbrinutih plovila, formirati će se lista čekanja za dodjelu veza, za koju opet vrijede gore navedeni kriteriji.

Lučka uprava Pula – Bunarina zadržava pravo i zakonsku obvezu preraspodjele plovila prema dužini i namjeni.

Svako plovilo koje ispuni kriterije i ostvari pravo na vez, mora se prilikom zaključenja Ugovora, vezati na dodijeljeno mjesto, radi primopredaje veza, što je uvjet za sklapanje Ugovora.

Ukoliko vlasnik plovila ne namjerava koristiti vez duže od 30 dana, dužan je o tome i o datumu povratka obavijestiti Lučku upravu Pula – Bunarina, te će se vez za to razdoblje privremeno dodijeliti na korištenje plovilu s liste čekanja.

Ukoliko se primarni korisnik odluči vratiti ranije, dužan je o toj namjeri obavijestiti Lučku upravu Pula – Bunarina kako bi se vez pravovremeno oslobodio.

 

IV KORIŠTENJA VEZOVA U NAUTIČKOM DIJELU LUKE

Članak 18.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način održavanja reda u luci Bunarina.

Moraju ih se pridržavati svi vlasnici jahti, brodica i drugih plovnih objekata, te osobe koje borave ili se nalaze u prostorima luke.

Članak 19.

Ovlašteni djelatnik (zaposlenik) Lučke uprave Pula – Bunarina određuje vez plovila u skladu s planom – evidencijom vezova i ovlašten je svako plovilo ili drugi plovni objekt po potrebi premjestiti. Stalni vez u luci određuje se ugovorom s vlasnikom plovila.

Kad je plovilo na stalnom vezu odsutno, Lučka uprava Pula – Bunarina ima pravo na to mjesto privezati tranzitno plovilo. Korisnik stalnog veza dužan je obavijestiti Recepciju Lučke uprave Pula – Bunarina o svom odlasku i predviđenom dolasku na vez.

Članak 20.

Pri dolasku u luku zapovjednik plovila dužan se bez odlaganja prijaviti na Recepciju i predočiti dokumente o plovilu, kao i dojaviti svaki svoj odlazak iz luke.

Prilikom uplovljavanja i/ili isplovljavanja u luku plovilo ne smije ploviti brzinom većom od 3 čvora.

Članak 21.

Vezivanje plovila mora biti na siguran način, ispravnim konopima odgovarajućih dimenzija. Ukoliko plovilo nije pravilno ili primjereno privezano, to će učiniti djelatnik luke na trošak vlasnika, odnosno korisnika plovila.

U luci je zabranjeno sidrenje. Iznimno, ovlašteni djelatnik Lučke uprave Pula – Bunarina može dozvoliti privremeno sidrenje plovila u pripadajućem akvatoriju luke, ako za to postoji opravdani razlog.

Članak 22.

Na području neposredno uz luku osobna i poluteretna vozila – prikolice mogu se parkirati samo na za to dozvoljenim površinama u skladu s prometnim oznakama i navodima ovlaštenog djelatnika Lučke uprave Pula – Bunarina.

Vozilima (kamp prikolice, auto – home itd.) osim osobnih vozila ne dozvoljava se ulaz i parkiranje u prostoru luke Bunarina.

Vlasniku vozila koji postupi suprotno pravilima iz prethodnog stavka vozilo će se odstraniti (paukom) na njegov trošak.

Članak 23.

Na razvodni električni ormarić dozvoljen je priključak samo s ispravnim električnim kablovima i snagom koja je naznačena na utičnici razvodnog električnog ormarića. Priključak na vodovodne instalacije može se obaviti samo s ispravnim cijevima koje na kraju imaju ventil za zatvaranje.

Članak 24.

Primopredajom prijave, inventarnog popisa i ključeva plovila smatra se da je plovilo u luci ili plovidbi.

Članak 25.

O plovnom objektu koji je privezan u luci dužan je brinuti se brodar odnosno vlasnik plovnog objekta te odgovara za svaku štetu koju plovni objekt počini drugim plovnim objektima, obali, uređajima, napravama ili postrojenjima.

Članak 26.

Osim što se zabranjuje rukovanje opasnim tvarima, za vrijeme boravka u luci zabranjeno je i:

 • uporaba brodskog WC-a, koji ima direktan ispust u more
 • paljenje vatre,
 • bacanje smeća i otpadaka izvan kontejnera,
 • puštanje psa slobodno bez uzice,
 • vješanje rublja po gatovima i drugim prostorima luke,
 • postavljanje natpisa, reklama i drugih poruka,
 • narušavanje mira ostalih gostiju luke,
 • od 22,00 do 08,00 sati galama i stvaranje buke, te kretanje u blizini dizalica,
 • ometanje kretanja plovila i vozila na prometnim putevima,
 • držanje motora u pogonu i imati aparate na plin ili električnu energiju uključene,
 • držanje u pogonu propelera brodice, osim za uplovljavanje ili isplovljavanje,
 • postavljanje TV antena na gatovima,
 • odlagati pomoćne brodice, daske za jedrenje ili drugu opremu na gatovima.

Članak 27.

Otpadno ulje, naftu, ostatke masnih derivata, deterdžente, odlagati u za to određene posude. Svako izlijevanje u more strogo je zabranjeno. U slučaju nepoštivanja odredbi iz prethodna dva stavka, vlasniku plovila otkazuje se, trenutno, daljnje korištenje veza.

Članak 28.

Djeca trebaju biti pod nadzorom roditelja ili odraslih osoba.

Članak 29.

Kod izvođenja radova na plovilu strogo voditi računa da se ne ometa susjedni plovni objekt. Za sve zatražene radove na plovilu omogućiti uvid u tehničku dokumentaciju iz koje se mora vidjeti način popravka odnosno otklanjanja manjkavosti.

Članak 30.

Pri dizanju plovila upozoriti na opremu podvodnog dijela i dati točne podatke o položaju podvodne opreme. Eventualne štete na opremi koje nastanu zbog netočnih podataka Lučka uprava Pula – Bunarina nije dužna nadoknaditi.

Članak 31.

Popravljanje i održavanje plovila dozvoljeno je samo na prostoru koji posebno za svaki pojedini slučaj odredi ovlašteni djelatnik luke pri čemu se vlasnici-korisnici moraju najaviti Recepciji luke dva dana unaprijed s opisom radova koje namjeravaju izvesti. Svaki korisnik veza dužan je imati valjano osiguranje za plovilo protiv nezgoda prouzročenih drugim plovnim objektima, osobama ili opremi luke.

Članak 32.

Svaki korisnik veza dužan je pismeno prijaviti Recepciji luke svaku promjenu opreme i popisa opreme tj. svaki unos ili iznos opreme (inventarni popis) iz luke.

Članak 33.

Prije nego što plovilo bude predano na čuvanje na kopnu, vlasnik se mora pobrinuti da rezervoari za gorivo budu prazni, mora ukloniti plinske boce kao i druge lako zapaljive materijale, te isključiti sve električne i vodovodne priključke. U slučaju nesreće koju bi prouzročio vlasnik plovila kršenjem ovih Pravila, Lučka uprava Pula – Bunarina ne odgovara.

Članak 34.

Lučka uprava Pula – Bunarina ima pravo odrediti posebne uvjete za određene tipove plovila koji zahtijevaju poseban tretman.

Članak 35.

Vlasnik-korisnik plovila dužan je redovito plaćati sve usluge sukladno važećem Cjeniku. Lučka uprava Pula – Bunarina može zadržati plovilo ili opremu sve do isplate potraživanja.

Članak 36.

Lučka uprava Pula – Bunarina ne odgovara za štete i druge posljedice koje nastanu zbog nepoštivanja ovih Pravila. Zbog kršenja ovih Pravila luka može otkazati gostoprimstvo gostu luke ili otkazati vez korisniku veza.

Članak 37.

Dolaskom u luku smatra se prihvaćenim ovaj Pravilnik koji je izvješen na oglasnoj ploči Recepcije, a o čemu je gosta ili korisnika veza dužan informirati djelatnik recepcije ili drugi ovlašteni djelatnik luke. Za sve pritužbe posreduje Recepcija luke Bunarina odnosno sve se upisuje u knjigu žalbe.

Članak 38.

Prilikom isplovljavanja plovila iz luke Bunarina zapovjednik je dužan odjaviti boravak na Recepciji luke. Ako plovni objekt odlazi iz luke kopnenim putem sve radnje dizanja i utovara istoga u vozilo obavljaju se preko Recepcije luke na trošak vlasnika – korisnika plovnog objekta.

Članak 39.

Sukladno grafičkom prikazu lučkog područja Lučke uprave Pula – luka Bunarina, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, na operativnom, komunalnom i nautičkom dijelu luke, način priveza i upotreba određuje se prema namjeni luke slijedom navedenog:

V LUKA BUNARINA

KOMUNALNI DIO LUKE

 1. obala A i Mol 1 za ribarske brodice i sportske brodice – četverovez;

 2. obala B i C – za sportske brodice – četverovez

 3. Mol 4 za sportske brodice – četverovez

 4. Mol 5 za sportske brodice – četverovez

 5. Mol 6 za sportske brodice – četverovez

OPERATIVNI DIO LUKE - RIBARSKI I PUTNIČKI DIO

1. obala ispod 10 T dizalice – za izletničke brodice – bočno

2. obala ispod Buffet „Bunarina“ – brodice za prijevoz putnika – bočno

3. obala A podno hotela Histria u dužini od 35 metara – za iskrcaj ribarskih brodova – bočno

NAUTIČKI DIO LUKE 1. obala D za nautička plovila – četverovez

 2. Mol 7 za nautička plovila – četverovez

 3. Mol 8 za nautička plovila – četverovez

 4. Mol 9 za nautička plovila – četverovez

 5. Mol 10 za nautička plovila – četverovez

 6. Mol 11 za nautička plovila – četverovez

 7. Mol 1T za nautička plovila – četverovez

PRIVREMENI NAUTIČKI DIO LUKE

1. Obala B ispred upravne zgrade Recepcije

Prenamjenjuje se u privremeni nautički dio luke za privez manjih nautičkih plovila – četverovez u periodu od 1. svibnja do 31. listopada.VI RED U LUCI

Članak 40.

Na lučkom području zabranjeno je obavljati radnje koje mogu:

 • ugroziti ljudske živote;

 • prouzročiti požar;

 • onečistiti more;

 • nanijeti štetu drugim brodovima i brodicama te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima;

U luci je zabranjeno:

 1. onemogućiti pristup napravama za privez;

 2. premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog plovnog objekta, osim kad je to potrebno radi sprečavanja neposredne i očite štete ili kad je to potrebno zbog dolaska ili odlaska plovnog objekta

 3. vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privez i kretati se po njima;

 4. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;

 5. oštećivati operativne obale teškim vozilima, smještajem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijanjem klinova, greda i sl. u obale, dizati kamenje s obalnih zidova, bušiti obalu radi postavljanja reklamnih panoa ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;

 6. zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali, na plovnom objektu i na napravama za privez;

 7. čistiti, strugati i bojiti nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta, osim na dijelu luke koji je namijenjen za tu svrhu

 8. zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;

 9. držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda;

 10. kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi;

 11. na istezalištu držati brodicu ili jahtu na kojoj se ne obavljaju radovi, te držati bilo kakav materijal;

 12. obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova;

 13. spaljivanje otpada na plovnom objektu;

 14. na bilo koji drugi način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša

15. loviti ribu i druge morske organizme.

Radnje iz točaka 2., 6., 7., 9., 10., 12. i 15. stavka 2. ovog članka mogu se obavljati samo na osnovi odobrenja LU – LKC uz suglasnost Lučke kapetanije.

Članak 41.

Lučka uprava Pula – Bunarina uz prethodnu obavijest Lučkoj kapetaniji, određuje plovnom objektu mjesto za privez uz operativnu obalu.

Lučka kapetanija može plovnom objektu iz razloga sigurnosti plovidbe, sigurnosti i zaštite ljudskih života i okoliša, lučkih i drugih objekata uz prethodnu, a iznimno i uz naknadnu obavijest Lučkoj upravi Pula – Bunarina, narediti da se već privezani ili usidreni plovni objekt premjesti na drugi vez ili da se pomakne s dodijeljenog mu mjesta, te da se djelomično ili potpuno nakrcani plovni objekt ukloni s operativne obale na određenu poziciju.

Lučka kapetanija će uskratiti suglasnost za privez plovnog objekta iz opravdanih razloga, odnosno kad primi obavijest Lučke uprave Pula – Bunarina da se time ugrožava sigurnost plovidbe, sigurnost ljudskih života i objekata na obali ili na moru, te ako je plovni objekt u takvom stanju da bi se time onečistilo more.

Članak 42.

Zapovjednik broda, zapovjednik jahte, voditelj brodice i odgovorna osoba plutajućeg objekta koji nema zapovjednika, moraju prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja, odvezivanja i sidrenja plovnog objekta u luci, postupati tako da tim radnjama ne ugroze ljudske živote i ne onečiste more, te ne nanesu štetu svom plovnom objektu, kao i drugim pomorskim objektima u luci, sudarom, udarom ili nasukanjem.

Zapovjednik broda, zapovjednik jahte, voditelj brodice i odgovorna osoba plutajućeg objekta koji nema zapovjednika odgovoran je za siguran boravak plovnog objekta na vezu u luci.

O plovnom objektu koji je privezan u luci dužan je brinuti se brodar odnosno vlasnik plovnog objekta te odgovara za svaku štetu koju plovni objekt počini drugim plovnim objektima, obali, uređajima, napravama ili postrojenjima.

Članak 43.

Nasukani, neupotrebljivi ili potonuli pomorski objekt odnosno potonula stvar smije se nalaziti unutar luke samo na osnovu odobrenja Lučke uprave Pula – Bunarina i uz suglasnost Lučke kapetanije.

Ako pomorski objekt odnosno potonula stvar iz stavka 1. ovog članka ugrožava sigurnost plovidbe ili postoji opasnost onečišćenja mora, brodar odnosno vlasnik pomorskog objekta ili potonule stvari, dužni su na zahtjev Lučke kapetanije, pomorski objekt odnosno potonulu stvar premjestiti iz luke na mjesto koje odredi Lučka uprava Pula – Bunarina.

Ako brodar odnosno vlasnik pomorskog objekta ili potonule stvari ne postupi prema zahtjevu Lučke kapetanije iz stavka 2. ovog članka, Lučka kapetanija će narediti Lučkoj upravi Pula – Bunarina da to obavi na teret i rizik brodara, vlasnika pomorskog objekta, odnosno potonule stvari, na mjesto koje odredi Lučka uprava Pula – Bunarina uz prethodnu suglasnost Lučke kapetanije.

Plovni objekt u raspremi može se držati u luci samo na osnovi odobrenja LUP – LKC uz prethodnu suglasnost Lučke kapetanije.

Brod u raspremi mora danju i noću imati određeni broj članova posade u straži odnosno stražara, čiji broj, sastav te stupanj njihova stručnog obrazovanja određuje Lučka kapetanija posebno za svaki slučaj.

Članak 44.

Plovni objekt koji se nalazi u luci mora biti privezan odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje (bitve, plutače za vez, alke i sl.).

U slučaju nailaska nevremena koje može ugroziti sigurnost plovni objekti privezani ili usidreni u luci moraju pojačati svoje vezove, odnosno povećati broj sidara, a po naređenju Lučke kapetanije i isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.

Članak 45.

Brodska zviždaljka i zastavni nakit smiju u luci koristiti samo uz prethodno odobrenje Lučke kapetanije osim u slučaju nužde i opasnosti ili prilikom manevriranja.

Članak 46.

Vezovi plovnih objekata privezanih u luci ne smiju ometati plovidbu drugih plovnih objekata, kretanje osoba i vozila obalom, kao i rad lučkih naprava.

Iznimno, ako ne postoji druga mogućnost Lučka kapetanija može dopustiti privez plovnih objekata na način suprotan odredbi iz stavka 1. ovog članka.

Ako je plovni objekt vezan u luci u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka, dužan je na mjestu gdje vez izlazi iz plovnog objekta danju istaknuti crvenu zastavu, a noću staviti crveno svijetlo vidljivo sa svih strana, te prema potrebi vezove popustiti ili nategnuti, odnosno, odvezati.

Ako ispred ili iza plovila privezanog uz operativnu obalu u luci može pristati drugo plovilo, privezano plovilo mora noću bijelim svijetlom vidljivim sa svih strana označiti svoj pramac ili krmu, a po potrebi i oba ova dijela broda.

Ako je prilikom priveza broda, duljina broda veća od duljine operativne obale, tj. ako mu krajnji dijelovi strše izvan obale, brod mora biti označen i osvijetljen prema odredbi iz stavka 3. ovog članka.

Zapovjednik broda, jahte i voditelj brodice, po naređenju Lučke uprave Pula – Bunarina uz suglasnost Lučke kapetanije, dužan je dozvoliti da se uz plovni objekt privežu jedan ili više drugih plovnih objekata radi održavanja veze s obalom.

Članak 47.

Kad se plovilo nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti onoliko članova posade koliko je potrebno da se u slučaju opasnosti može njime sigurno upravljati.

Na plovilu iz stavka 1. ovog članka među članovima posade moraju se nalaziti po jedan časnik palube i stroja, a noću brodska straža.

Kad se ribarski brod nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti najmanje po jedan član posade službe palube i stroja. Ako se ovi brodovi nalaze u skupinama i privezani uz bok jedan drugome, na svaka tri broda mora se nalaziti najmanje po dva člana posade službe palube i stroja.

Iznimno, ako to dozvoljavaju uvjeti, Lučka kapetanija može smanjiti broj članova posade na ribarskom brodu.

Članak 48.

Ukrcaj i iskrcaj putnika s operativne obale na brod, jahtu ili brodicu mora se obavljati na dijelu obale koji je za to određen i to preko propisanih mostova ili stepenica.

Noću dio obale koji je određen za ukrcavanje i iskrcavanje putnika mora biti primjereno osvijetljen.

Članak 49.

Brod, jahta ili brodica namijenjena za gospodarske svrhe mora prilikom ukrcavanja odnosno iskrcavanja putnika i tereta poduzeti ove mjere :

 1. Otvor ograde ne smije se otvoriti prije privezivanja uz obalu odnosno prije nego se plovilo zaustavi, a mora se zatvoriti prije nego se odveže;

 2. Most za ukrcavanje odnosno iskrcavanje putnika i tereta mora biti sigurno i čvrsto postavljen i mora imati dovoljno jake bočne ograde, a na podu pričvršćene poprečne letvice. Noću most mora biti dobro osvijetljen;

 3. Stepenice na bokovima zajedno s pomoćnim mostom koji povezuje stepenice s obalom moraju biti dobro pričvršćene, a bočne ograde moraju imati dovoljno jake i sigurno usađene stupove sa zategnutim konopima. Odgovarajuća zaštitna mreža mora se uvijek nalaziti ispod brodskih stepenica;

 4. Svi palubni otvori moraju biti ograđeni i tako zatvoreni da se pored i preko njih može sigurno prolaziti;

 5. Ukrcaj i iskrcaj putnika ne smije se obavljati bez prisutnosti člana posade iz službe palube kojemu na dohvatu mora biti kolut za spašavanje s odgovarajućim konopom.

Članak 50.

Rubni obalni prostor u luci mora biti stalno slobodan a u dijelu luke gdje se obavlja ukrcaj/iskrcaj putnika, mora biti posebno ograđen ili vidno obilježen.

Na tom prostoru smiju se nalaziti samo uređaji za lučko-transportni rad, naprave za privezivanje brodova, uređaji za osiguranje ljudi i tereta pri radu.

Članak 51.

Plovilo u luci mora uvijek biti spremno za manevriranje.

Plovila u luci ne smiju obavljati popravke kojima se onesposobljuju za plovidbu.

Iznimno na zahtjev zapovjednika, plovilo se može popraviti u luci na mjestu i u vrijeme koje odredi LUP – LKC uz suglasnost Lučke kapetanije.

Plovni objekti se rastavljaju ( kasiraju ) samo u brodogradilištima ili rezalištima.

Članak 52.

Redovito održavanje plovila u luci može se obavljati samo uz suglasnost Lučke uprave Pula – Bunarina.

Radovi iz stavka 1. ovog članka ne smiju ometati redoviti tijek lučkih operacija, ni ugrožavati sigurnost osoba, niti ekološke propise.

Članak 53.

Plovni objekti se mogu izvlačiti i držati na području luke samo na mjestima koje odredi Lučka uprava Pula – Bunarina uz suglasnost Lučke kapetanije.

Članak 54.

Odobrenje za kretanje i zadržavanje vozila na lučkom području izdaje Lučka uprava Pula – Bunarina.

Vozila MUP-a, Hitne pomoći, vatrogasaca, Lučke kapetanije i Carine mogu se kretati i zadržavati na lučkom području bez odobrenja kad obavljaju osnovnu djelatnost i imaju vidljivo istaknuta vanjska obilježja.

Članak 55.

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje motornih vozila na lučkom području, gdje se obavlja lučki rad odnosno na mjestima na kojima je istaknuta izričita zabrana.

Članak 56.

Osobe su dužne kretati se lučkim područjem tako da ne ometaju kretanje vozila, lučke mehanizacije i obavljanje lučkog rada.

 

VII ODVEZ I ODLAZAK

Članak 57.

Zapovjednik broda koji isplovljava u domaću luku mora prilikom odlaska podnijet kapetaniji prijavu o odlasku broda iz luke i izvadak popisa posade i popis putnika samo za one osobe koje su ukrcane i iskrcane u toj luci, kao i iskaz tereta, a za brod hrvatske državne pripadnosti samo prijavu o odlasku broda, kao i iskaz tereta.

Prijava odlaska podnosi se na važećem obrascu najkasnije jedan sat prije odlaska broda odnosno brodice.

Lučka kapetanija na osnovu prijave odlaska iz luke izdaje Dozvolu odlaska broda.

 

VIII MJERE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

Članak 58.

Posada plovila je dužna ukazati prvu pomoć svim osobama povrijeđenim na brodu.

Zapovjednik plovila je dužan obavijestiti LUP – LKC s kratkim opisom događaja u slučaju:

 • teže povrede jedne ili više osoba,

 • lakše povrede više osoba, ili

 • smrti osobe na brodu

Trgovačko društvo koje obavlja djelatnost u luci, u slučaju teže povrede jedne osobe, lakše povrede više osoba ili smrti osobe na području luke na kojem obavlja djelatnost, dužno je obavijestiti LUP – LKC s kratkim opisom događaja.

Ako se na plovnom objektu desi izvanredan događaj osobama, trupu, opremi, stroju odnosno teretu, ili ako se opazi onečišćenje okoliša, osoba koja upravlja plovnim objektom, dužna je o tome bez odlaganja izvijestiti LUP –LKC i Lučku kapetaniju.

Članak 59.

U slučaju izbijanja požara na plovilu zapovjednik plovila je dužan poduzeti mjere za gašenje požara i o tome obavijestiti LUP – LKC.

Trgovačko društvo koje je dobilo koncesiju za korištenje zatvorenih ili otvorenih skladišta i drugih površina dužno je imati odgovarajuću opremu za gašenje požara.

Sve osobe koje primijete požar u luci dužne su o tome obavijestiti vatrogasnu službu i LUP – LKC.

Članak 60.

Plovni objekti dužni su čuvati smeće i otpadna ulja do dolaska u luku, gdje su ih dužni predati.

U luci nije dozvoljeno bacati otpatke, ostavljati ostatke tereta i ispuštati tekućine i druge tvari koje onečišćuju luku, već su korisnici luke dužni spomenuto predati ovlaštenim koncesionarima, a manje količine otpadnog ulja, djelatnicima Lučke uprave Pula – Bunarina koji će to pohraniti u za to namijenjene eko-bačve.

Lučka uprava Pula – Bunarina i ovlaštenici koncesije naredit će osobi koja onečišćuje more ili taloži otpatke da odmah prekine onečišćavanje ili ukloni otpatke.

Ako osoba koja onečišćuje more ne postupi po naredbi iz stavka 3. ovog članka, Lučka uprava Pula – Bunarina ili ovlaštenik koncesije sami će očistiti luku na trošak i teret osobe koja onečišćuje more.

Ako nadležno tijelo utvrdi da se onečišćuje more ili otpaci talože djelovanjem Lučke uprave Pula – Bunarina ili ovlaštenika koncesije, troškove čišćenja snosi Lučka uprava Pula , odnosno ovlaštenik koncesije.

Članak 61.

Na morskom području luke zabranjen je iskrcaj prljavih balastnih voda.

Lučka kapetanija može odobriti iskrcaj balasta na lučkom području ako utvrdi da ne postoji opasnost od onečišćenja mora.

Članak 62.

U luci je zabranjeno spaljivanje smeća.

Članak 63.

Prilikom manipulacije teretom izvršitelj posla mora poduzeti odgovarajuće mjere da se spriječi rasipanje tereta u more i na obalu.

Trgovačko društvo ili osoba koja koristi obalu dužna je nakon završetka ukrcavanja, iskrcavanja ili prekrcaja očistiti korišteni dio obale.

Trgovačko društvo dužno je održavati i sve ostale površine na kojima obavlja svoje djelatnosti.

Članak 64.

Zapovjednik broda s kojeg je onečišćeno more ili obala uljem ili na drugi način dužan je odmah postaviti zaštitne brane i istovremeno obavijestiti Lučku kapetaniju.

Članak 65.

Ako plovni objekt izgubi dio opreme ili tereta u luci, osoba koja upravlja plovnim objektom, dužna je o tome bez odlaganja obavijestiti Lučku kapetaniju i Lučku upravu Pula – Bunarina.

Ako osoba koja upravlja plovnim objektom primijeti da u luci ima predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, koji mogu oštetiti druge plovne i lučke objekte, naprave, uređaje i postrojenja ili onečistiti more, dužni su o tome obavijestiti Lučku kapetaniju i Lučku upravu Pula – Bunarina.

IX RIBOLOV, SPORTSKE I DRUGE AKTIVNOSTI

Članak 66.

Ribolov, sportske i druge aktivnosti u obliku organizirane manifestacije, natjecanja i slično može se obavljati u luci samo na osnovi odobrenja LUP – LKC uz suglasnost Lučke kapetanije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka mora se podnijeti LUP – LKC najmanje osam dana prije početka ribolova, sportske ili druge aktivnosti.

Strogo je zabranjeno obavljanje ribolova kao gospodarske djelatnosti (polaganje mreža, parangala, vrša i slično) kao i aktivnosti iz stavka 1. ovog članka kojima se ometa odvijanje pomorskog prometa na prilazu luci osim uz odobrenje Lučke kapetanije.

Sportske i druge aktivnosti mogu se obavljati na plovnom putu samo uz prethodno odobrenje Lučke kapetanije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja mora se podnijeti Lučkoj kapetaniji najmanje osam dana prije početka sportske ili druge aktivnosti.

X PRIJAVLJIVANJE I PRIHVAT OTPADA S PLOVNIH OBJEKATA I OSTATAKA TERETA

Članak 67.

Otpad s plovnih objekata je sav otpad uključujući fekalije, te ostatke koji nastaju za vrijeme korištenja broda i na koji se odnose dodaci I.,IV., i V. MARPOL 73/78 Konvencije, osim ostataka od tereta.

Članak 68.

Odredbe ove glave odnose se na sve brodove, jahte i brodice, bez obzira na zastavu pripadnosti koji uplovljavaju u hrvatske luke, osim ratnih i javnih brodova.

Članak 69.

Posada plovnog objekta dužna je prikupljati smeće iz kuhinja, stambenih i drugih prostorija i sl. u posebna spremišta na brodu.

Zapovjednik broda, jahte odnosno voditelj brodice mora prije isplovljenja iz luke predati cjelokupni brodski otpad u lučke prihvatne uređaje. Lučka uprava Pula – Bunarina će putem ovlaštenih koncesionara zbrinuti brodski otpad.

Lučka uprava Pula – Bunarina će osigurati prihvat otpada nastalih prilikom čišćenja i redovne upotrebe pomorskih objekata.

Članak 70.

Troškovi prihvata otpada u luci uključujući obradu i odlaganje otpada podmiruju se iz naknade za korištenje prihvatnih uređaja i odnosi se na sva plovila osim ribarskih brodova.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Ovim aktom prestaje važiti dosadašnji «Pravilnik o redu u lučici Bunarina iz 31. srpnja 2012.»

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Lučke uprave Pula – Bunarina, nakon dobivene suglasnosti Lučke kapetanije Pula

Članak 72.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA

__________________________

Valter Boljunčić