Na temelju članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica izvan luka («Narodne Novine» br. 90/05), članka 84. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03), Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja (Narodne novine 94/07) i članka 52. točke 5. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na sjednici održanoj 20.12.2017.godine, donijelo je


ODLUKA

I TEMELJNE ODREDBE